Connect with us

Infrastruktura

Nowe chodniki, mosty – minister zatwierdził siedem programów inwestycyjnych za 150 mln zł

Opublikowano

-

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 7 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt przekracza 150 mln zł

Wśród zatwierdzonych planów są zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a także budową mostów na drogach krajowych. Część z tych zadań weszła już w fazę realizacji. Zadania będą realizowane w 6 województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim.

Województwo dolnośląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK 35 w Unisławiu Śląskim w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

Zadanie polega na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski.

Okres realizacji robót: 2020 r.

Województwo lubuskie

Rozbudowa DK 24 od granicy województwa do Chełmska

Celem inwestycji jest doporowadzenie odcinka drogi krajowej nr 24 o długości ponad 10 km do standardu drogi klasy GP, przez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu osi 115 kN. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących przepustów drogowych oraz aktualizację oznakowania i urządzeń BRD.

Okres realizacji: 2019-2025 proces przygotowawczy; 2025-2026 roboty budowlane.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 12 w Trzebielu w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

Zadanie polega na budowie chodnika o łącznej długości 191 m w miejscowości Trzebiel.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo łódzkie

Budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez ciek bez nazwy, po rozbiórce dwóch mostów w Bratoszewicach oraz mostu w miejscowości Brzedza w ciągu DK 14

W ramach zadania zostaną wybudowane trzy nowe mosty w ciągu drogi krajowej nr 14.

Okres realizacji robót: 2021 r.

Województwo małopolskie

Budowa mostu na potoku Luszówka w Chrzanowie w ciągu DK 79

W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy most na drodze krajowej nr 79 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Okres realizacji robót: 2020-2022.

Budowa chodnika w ciągu DK 28 w Szymbarku

Inwestycja obejmuje budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 o długości 437 m po stronie prawej oraz wykonanie kanalizacji wraz z odprowadzeniem do istniejących odbiorników, a także przebudowę istniejących zjazdów i umocnienie wylotów istniejących przepustów.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Budowa chodnika w ciągu DK 75 w miejscowościach Uszew i Zawada Uszewska

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika o długości 1,111 km po stronie lewej i przedłużenie istniejącego przepustu, a także przebudowę istniejących zjazdów i budowę kanalizacji technicznej.

Okres realizacji robót budowlanych: 2019 r.

Województwo podkarpackie

Rozbudowa DK 77 na odc. Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie (aneks)

Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 77 o długości 8,396 km wraz z jej poszerzeniem, wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do ruchu o obciążeniu osi 115 kN. W ramach inwestycji przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, wybudowane brakujące chodniki, a także przebudowane istniejące chodniki i wybudowane zatoki autobusowe.

Okres realizacji robót: 2019-2021.

Województwo warmińsko-mazurskie

Budowa chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu DK 57 w Bisztynku

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 57 w miejscowości Bisztynek wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 662 m i zostanie wykonane przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami BRD.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Budowa zatok autobusowych, chodnika oraz przejść dla pieszych w województwie warmińsko- mazurskim w ciągu DK 57 w Czerwonce

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 57 w miejscowości Czerwonka wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 1,415 km i zostaną wykonane przejścia dla pieszych oraz dwie zatoki autobusowe wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami BRD.

Okres realizacji robót: 2019 r.

red