Rusza 16 inwestycji poprawiających stan dróg za ponad 140 mln zł

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zatwierdziło do realizacji 16 inwestycji drogowych – rozbudowy, poprawy bezpieczeństwa i instalacje systemu zarządzania ruchem

Mapa inwestycji zatwierdzonych przez MIB

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał Programy Inwestycji dla zadań drogowych, które będą realizowane w sześciu województwach. Ich łączny koszt to ok. 142 mln zł.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odc. Siepietnica – Trzcinica

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę brakujących chodników (m.in. w m. Przysieki, Trzcinica, Siedliska Sławęcińskie, Biecz), przebudowę i remont istniejących chodników oraz budowę zatok autobusowych.

Okres realizacji zadania: 2017 – 2020.

Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w miejscowości Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem

Zadania polega na budowie systemu zarządzania ruchem (m. in. system buforowania pojazdów ciężarowych) na odcinku autostrady A4 poprzedzającym przejście graniczne w Korczowej, a także na odc. dk nr 94 (łącznie 4,6 km), które umożliwią dynamiczną informację dla kierowców, dynamiczne wprowadzanie objazdu, automatyczne wykrywanie zdarzeń, monitorowanie warunków ruchu, warunków pogodowych, informację o czasie podróży, o ilości miejsc parkingowych, a także dozór wizyjny. Po zakończeniu inwestycji powstanie kompletny system zarządzania długością kolejki na przejściu granicznym w Korczowej, który docelowo będzie elementem Systemu Zarządzania Ruchem,

Okres realizacji zadania: 2017 – 2018.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Knybawa – Gnojewo

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia, wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 115 kN/oś, rozbudowane skrzyżowania z drogami niższych kategorii oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny. Ponadto wybudowane zostaną zatoki autobusowe, ciągi pieszo – rowerowe, chodniki oraz oświetlenie drogowe.

Okres realizacji zadania: 2019 – 2020.

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy – Malbork

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia, wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 115 kN/oś, przebudowany most. Ponadto wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy oraz kanał technologiczny.

Okres realizacji zadania: 2019 – 2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork – Królewo

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia, wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 115 kN/oś, skrzyżowania z drogami niższej kategorii zostaną rozbudowane. Ponadto wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo – rowerowe oraz zatoki autobusowe, co zapewni bezpieczeństwo użytkowników poprzez odseparowania ruchu pieszego od ruchu samochodowego oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie (obniżenie hałasu, drgań itp.).

Okres realizacji zadania: 2019 – 2021.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 20 w województwie pomorskim w miejscowości Borcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

W ramach zadania zostanie wykonany chodnik o długości 230 m oraz zmieniona będzie geometria wlotu drogi gminnej przy drodze krajowej. W miejscowości Borcz stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych, co miało bezpośredni wpływ na wzrost zakresu robót ziemnych i podbudów.

Realizacja w roku 2017.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 20 w województwie pomorskim w miejscowości Chwaszczyno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

W ramach zadania zostaną wykonane chodniki o długości 902 m po lewej stronie oraz o długości 300 m po prawej stronie drogi. Po wykonaniu dokumentacji uaktualniono zakres prac przygotowawczych m.in. o konieczność przeszukania terenu pod katem zagrożenia niewybuchami oraz niewypałami, jak również rozbiórkę starego istniejącego przepustu dla pojazdów gospodarczych.

Okres realizacji zadania: 2017 – 2018.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 21 na odcinku Trzebielino – Kwakowo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

W ramach zadania zostaną wykonane chodniki o długości 750 m po lewej stronie oraz o długości
1,1 km po prawej stronie drogi. W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej uszczegółowiono zakres rzeczowy inwestycji. Ponadto, Gmina Kobylnica zdeklarowała chęć partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji technicznej.

Realizacja w roku 2017.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 55 na odcinku Brachlewo – Tychnowy – NW Kwidzyńska – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

W ramach zadania zostaną wykonane dwa ciągi pieszo – rowerowe o szerokości 2 m i łącznej długości 1,5 km po prawej stronie drogi. W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej uszczegółowiono zakres rzeczowy inwestycji.

Realizacja w roku 2017.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 31 w miejscowości Chojna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

W ramach zadania wybudowana zostanie wyspa spowalniająca na wjeździe do miejscowości Chojna, która spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W chwili obecnej przy wjeździe od strony Gryfina, pomimo ograniczenia widoczności, pojazdy wjeżdżają z dużą prędkością w teren zabudowany.

Realizacja w roku 2017.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Człopa w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

W ramach zadania wybudowana zostanie zatoka autobusowa wraz z ciągiem pieszym. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego uszczegółowiono zakres poszczególnych asortymentów robót.

Realizacja w roku 2017.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 23 na odcinku skrzyżowanie Dolsk – Warnice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 183 m. Ponadto poprawiona zostanie geometria wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2146Z wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Na etapie wykonania projektu technicznego, podczas szczegółowej wizji w terenie oraz konsultacji społecznych, zakres robót uległ zwiększeniu z uwagi na korektę skrzyżowania.

Realizacja w roku 2017.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubuskim na drodze krajowej nr 22 na odcinku Kostrzyn – Słońsk w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 22 zmieniona zostanie geometria drogi, a nawierzchnia zostanie dostosowana technicznie do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Dzięki zadeklarowanemu przez Gminę Górczyca nieodpłatnemu przekazaniu gruntów, zakres rzeczowy zadania został zwiększony – rozbudowane zostaną dwa łuki i poprowadzona jezdnia po nowym śladzie tak, by uzyskać jeden łuk.

Okres realizacji zadania: 2019 – 2020.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Wodzisław – Rybnik

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego (m. in. poprzez poszerzenie jezdni do 7 m, korektę elementów geometrii drogi), podniesienie nośności jezdni do 115 kN/oś oraz podwyższenie klasy nośności obiektów mostowych. Rozbudowa obejmuje również m.in. przebudowę i budowę chodników oraz remont sygnalizacji świetlnej.

Okres realizacji zadania: 2019 – 2020.

Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie odcinka drogi krajowej do wymogów nośności 115 kN/oś, poszerzenie jezdni do 7 m, korektę elementów geometrii drogi, przebudowę i budowę chodników, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowania z ul. Wiejską, wyznaczenie oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

Okres realizacji zadania: 2019 – 2020.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61 – proces przygotowawczy

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Pułtuska, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie Projektuj i Buduj, wykonanie badań i opracowań geologicznych oraz archeologicznych badań powierzchniowych.

Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest w 2021 roku.

źródło: MIB