Rząd zwiększa wydatki na budowę dróg. 135 mld na nowe trasy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wzrósł ze 107 mld zł do 135 mld zł. Będzie więcej inwestycji na wschodzie kraju

pbdkslider

Rada Ministrów przyjęła zmianę uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu budowy dróg krajowych. Limit finansowy podniesiono do 135 mld zł.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uchwała zwiększająca limit finansowy programu budowy dróg ma związek z ambicjami budowy polskiej części międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Polska stara się o wpisanie go na całym przebiegu w bazową sieć TEN-T.
Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami wynikającymi z realizacji inwestycji byłoby m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ciąg wraz z odnogami stworzy możliwość otwarcia na inne kraje w ramach UE oraz spoza UE, takie jak Turcja, Ukraina, czy kraje bałkańskie. – Via Carpatia to sukces rządu Beaty Szydło. Realizacja tego szlaku jest wspierana przez większość państw wschodniej części UE i ich sąsiadów – podkreślił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Dodatkowe pieniądze na budowę dróg popłyną więc głównie na teren Polski Wschodniej. Lista tych inwestycji wkrótce ma zostać przedstawiona do akceptacji Radzie Ministrów.

Nowa uchwała nakłada jednocześnie na Ministra Infrastruktury i Budownictwa obowiązek opracowania odrębnego programu wieloletniego wskazującego zadania na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, zapewniające ich dostosowanie do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś oraz przygotowania rozwiązań zabezpieczających jego finansowanie ze środków budżetu państwa.

Opracowanie odrębnego dokumentu dedykowanego przebudowie dróg krajowych do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś jest wynikiem toczącego się w Komisji Europejskiej postępowania dotyczącego wdrożenia w Polsce dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalnych dopuszczalnych wymiarów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym w przedmiocie poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t na wszystkich drogach w Polsce.

red