Connect with us

Bądź dobrym kierowcą

Bądź dobrym kierowcą #39: Czy podczas skrętu w lewo pamiętasz o tym obowiązku?

Opublikowano

-

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z istnienia bardzo ważnego obowiązku podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, który nie został wymieniony wprost w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Kierunkowskaz Fot. Michael/Flickr/CC BY 2.0

Kierunkowskaz Fot. Michael/Flickr/CC BY 2.0

Czy wykonując manewr skrętu w lewo kierowca powinien się upewnić, czy nie zajedzie się drogi pojazdowi wyprzedzającemu z lewej strony?

Starsi kierowcy być może pamiętają, że pod rządami poprzedniej ustawy Prawo o ruchu drogowym (obowiązującej w latach 1984-1999), ten obowiązek był wprost wymieniony w art. 19 ust. 1:
„Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to zajechania drogi innym kierującym”.

W aktualnie obowiązującej ustawie – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (zwana dalej p.r.d.) – wyżej cytowane zapisy zostały zmienione i w art. 22 ust. 1 wskazano jedynie, że:
„Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności”.

Taki zapis w treści przepisu sugerować może, że ustawodawca w ten sposób zwolnił kierowców skręcających w lewo od obowiązku patrzenia w lusterka. Takie zapatrywanie zostało przedstawione w niektórych orzeczeniach Sądu Najwyższego, np. w wyroku z 1.12.2005 r., III KK 151/05, OSNwSK 2005/1/2287.

Odmienny punkt widzenia przedstawiono m.in. w wyroku SN z 8.03.2006 r., IV KK 416/05, LEX nr 189598. W treści tego orzeczenia Sąd stanął na stanowisku, że kierowca ma jednak obowiązek upewnienia się, przez spojrzenie w lusterko wsteczne lub boczne, czy znajdujący się za nim pojazd nie uniemożliwia bezpiecznego wykonania tego manewru. Istnienie tego obowiązku Sąd wywiódł z zasady szczególnej ostrożności.

Nakaz wynika z Konwencji

Warto pamiętać, że brak wymienienia w ustawie Prawo o ruchu drogowym przedmiotowego obowiązku nie oznacza, iż nie ma go w polskim systemie prawnym. Odnaleźć go można w treści art. 14 ust. 1 ratyfikowanej przez Polskę (a zatem stanowiącej część krajowego systemu prawnego) Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu 8.11.1968 roku:
„Każdy kierujący, który zamierza wykonać manewr, taki jak wyjechanie z rzędu pojazdów stojących na postoju lub wjechanie do niego, skręcenie w prawo lub w lewo na jezdni, w szczególności w celu zmiany pasa ruchu, skręcenie w lewo lub w prawo na inną drogę lub do posiadłości przylegającej do drogi, nie powinien rozpoczynać tego manewru bez uprzedniego upewnienia się, że może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi jadących za nim lub przed nim albo mających go wyminąć, z uwzględnieniem ich pozycji na jezdni, kierunku ruchu i szybkości”.

Czy warto zmienić zapisy?
Analizując przywołane przepisy wydaje się, że obecne brzmienie art. 22 ust. 1 p.r.d. nie jest zgodne z art. 14 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej.
Warto by zatem rozważyć zmianę treści artykułu 22 ust. 1 p.r.d. i jego uzupełnienie o zapis „oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to zajechania drogi innym kierującym”.

Marcin Niemiec

Autor jest byłym prokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe

Tekst opracowany w ramach kampanii edukacyjnej BRD24.PL i Continental – „Bądź dobrym kierowcą”.
badz-dobrym-kierowca-belka2