Connect with us

Społeczeństwo

Warszawski WORD apeluje do MEN w sprawie reformy: historyczna szansa poprawy bezpieczeństwa

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przesłał do MEN opinię w sprawie podstaw programowych układanych do zreformowanych szkół. Apeluje w nim o systemową zmianę w edukacji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Opublikowano

-

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przesłał do MEN opinię w sprawie podstaw programowych układanych do zreformowanych szkół. Apeluje w nim o systemową zmianę w edukacji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

word_warszawa

Fragment opinii wysłanej przez WORD w Warszawie do resortu edukacji

Warszawski WORD postanowił zareagować w sprawie reformy edukacji. Jak ujawniliśmy w portalu brd24.pl w jej ramach miało się pojawić konsekwentne i długofalowe wychowanie komunikacyjne, prowadzone na części godzin wychowawczych w każdej klasie. Mimo, że MEN przychylnie odpisywał na wnioski Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, takie zapisy w podstawach programowych się nie pojawiły. A na szkolenie nauczycieli w tej sferze MIB zarezerwowało już 5 mln zł z unijnych funduszy.

Głos w sprawie konsultacji projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego zabrał oficjalnie Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor WORD w Warszawie. 7 grudnia wysłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej opinię w ramach prekonsultacji. Apeluje w niej o wykorzystanie szansy, jaką daje reforma, do systemowej zmiany w edukacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Pełna treść pisma wysłanego do MEN:

„Mając na celu troskę o właściwy rozwój i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym kraju z ogromnym zainteresowaniem i nadzieją śledzę działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej związane z realizacją zadań wynikających z prac nad reformą systemu oświaty. Możliwość przedstawienia stanowiska w ramach prekonsultacji do projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania odczytałem jako niepowtarzalną okazję na systemową zmianę w edukacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jaką niesie planowana reforma.

Polska na tle państw Unii Europejskiej wyróżnia się, jako kraj szczególnie narażony na zagrożenia w ruchu drogowym, a wskaźniki liczby wypadków drogowych nadal zajmują niechlubną czołową pozycję. Stosowane dotychczas rozwiązania w sposób niedostateczny przeciwdziałają niepożądanym skutkom zdarzeń drogowych. Konieczne staje się zatem nakreślenie nowych, długofalowych działań, przyczyniających się do realnej poprawy bezpieczeństwa.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie podejmuje wiele różnorakich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Priorytetem w tych działaniach jest edukacja i szkolenie użytkowników dróg, w szczególności dzieci, poprzez kształtowanie ich bezpiecznych zachowań na drodze. W naszej opinii szkoła jest najważniejszym ogniwem łączącym dzieci, rodziców, nauczycieli oraz instytucje które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkoła jest również miejscem gdzie nauczyciel kształtuje postawy młodego obywatela, w tym również bezpiecznego zachowania na drodze. W ostatnim czasie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, przeprowadził kilkaset bezpłatnych szkoleń z zakresu wychowania komunikacyjnego, w których wzięło udział ponad 3000 nauczycieli. Stała współpraca z tymi nauczycielami oraz placówkami oświatowymi przynosi wymierne efekty w postaci wysokiej jakości prowadzonych zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego na wszystkich etapach edukacji co potwierdzają rodzice, opiekunowie, uczniowie oraz dyrektorzy szkół. Jedynie współdziałanie i zaangażowanie wszystkich tych podmiotów pozwoli na zrealizowanie założonego celu zawartego w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020 jakim jest zmniejszenie do roku 2020 liczby ofiar śmiertelnych wypadków o 50% oraz liczby ofiar ciężko rannych o 40% w stosunku do roku 2010.
Najważniejszym celem działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia i zdrowia jego uczestników.

To człowiek jest podmiotem i adresatem wszystkich podejmowanych działań, natomiast celem kształcenia ogólnego powinno być m.in. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia zaliczamy myślenie, jako umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących m.in. społeczeństwa.

Wśród treści nauczania większości przedmiotów, we wszystkich rodzajach placówek oświatowych powinno znajdować się kształtowanie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Tylko poprzez kompleksową edukację będziemy w stanie dołączyć do czołówki Państw dbających o bezpieczeństwo swojego obywatela.

W związku z powyższym wyrażam nadzieję, że w podejmowanych działaniach szeroko rozumiana edukacja na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajdzie swoje właściwe miejsce. Historyczna szansa poprawy tego bezpieczeństwa będzie wykorzystana dla dobra wszystkich obywateli i będziemy mogli powiedzieć przyszłym pokoleniom, że zrobiliśmy wszystko aby na drogach nie ginęli nasi bliscy”.

red