Connect with us

Infrastruktura

Duża zmiana w schetynówkach. Pieniądze na adamczykówki uzależnione od bezpieczeństwa

Większą szansę na dofinansowanie budowy lokalnych dróg będą miały te samorządy, którym przyświecało będzie poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak schetynówki zmieniły się w adamczykówki

Opublikowano

-

Większą szansę na dofinansowanie budowy lokalnych dróg będą miały te samorządy, którym przyświecało będzie poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak schetynówki zmieniły się w adamczykówki

Dla samorządowych zarządców dróg często i takie odcinki to "obszar zabudowany". Fot. rgbstoc.com

Pieniądze na drogi lokalne będzie łatwiej dostać tym samorządom, które wykażą, że dzięki inwestycji poprawią bezpieczeństwo. Fot. rgbstock

Rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie dotacji dla samorządów na przebudowy i remonty dróg powiatowych i gminnych czyli tzw. schetynówek. Od teraz w ocenie wniosków samorządów uwzględniane będzie też kryterium „bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Oznacza to, że samorządy, które będą chciały prowadzić remonty lub budować nowe trasy tam, gdzie przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa drogowego, będą miały większe szanse na dofinansowanie.

Ocena ryzyka wystąpienia wypadku drogowego będzie odbywać się z uwzględnieniem metodologii opracowanej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

To nie jedyna zmiana w „adamczykówkach”. Od teraz wnioski na dofinansowanie dla lokalnych dróg będą też oceniane pod kątem zamożności samorządów – wyżej oceniane będą wnioski tych samorządów, które mają dochody niższe niż średnia w województwie.

– Zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel dysponują powiaty i gminy. Dlatego, we współpracy z przedstawicielami samorządów, wypracowaliśmy zmiany, które pozwolą na lepsze wykorzystanie dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wprowadzamy nowe kryterium, które pozwoli starać się o dotacje także biedniejszym samorządom – powiedział minister infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Zmieni się także punktacja podczas oceny kryterium sieciowego. Preferowane będą zadania eliminujące wykluczenie komunikacyjne, poprzez uwzględnienie wpływu inwestycji na poprawę dostępności czasowej, co w istotny sposób wpisuje się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Więcej punktów będzie można uzyskać w ramach kryterium obsługowego – większe wsparcie będzie przyznawane zadaniom istotnym z punktu widzenia wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności instytucji publicznych i podmiotów świadczących usługi publiczne.

PUNKTACJA W NOWYCH KRYTERIACH

„kryterium techniczne” – znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – skala ocen od 0 do 12 punktów;

„kryterium sieciowe” – znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej – skala ocen od 0 do 7 punktów;

„kryterium dostępności komunikacyjnej” – wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego – skala ocen od 0 do 10 punktów;

„kryterium dochodowe” – poziom dochodów własnych wnioskodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszony o wpłaty danej jednostki z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 przywołanej ustawy i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej w stosunku do średniego dochodu własnego (uwzględniającego sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej) jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie – skala ocen od 0 do 8 punktów;

„kryterium kontynuacji ciągu” – kontynuację zadania – skala ocen od 0 do 2 punktów;

„kryterium brd” – wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości – skala ocen od 0 do 3 punktów.”.

Nowe kryteria oceny składanych przez samorządy wniosków będą obowiązywały podczas najbliższego naboru na 2018 rok, który został zaplanowany od 1 do 15 września 2017 r. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronach urzędów wojewódzkich.

red