Connect with us

Prawo

Czy kara za niewskazanie, kto kierował autem, jest zgodna z konstytucją? Jeszcze jak!

Opublikowano

-

8 tys. zł – tyle dziś wynosi grzywna dla właściciela pojazdu, który nie chce wskazać służbom, kto kierował jego pojazdem w określonym czasie. Wśród polskich kierowców amatorów wciąż istnieje przekonanie, że to „niezgodne z konstytucją wymuszanie obciążania siebie lub bliskich”. Nic z tych rzeczy. Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest to zgodne z ustawą zasadniczą
Fotoradar CANARD. Źródło: CANARD

Możesz nie odpowiedzieć, kto kierował pojazdem w czasie, gdy zdjęcie zrobił mu fotoradar. Taka odmowa jest jednak wykroczeniem karanym grzywną w kwocie 8 tys. zł. Fot. CANARD

Czy muszę wskazać, kto kierował moim samochodem? Przecież w ten sposób obciążę siebie lub kogoś bliskiego, a jak jestem podejrzany o coś złego, to nie muszę się sam obciążać. Tak do dziś rozumuje wielu kierowców, którzy odmawiają wskazania służbom, komu użyczyli auto do prowadzenia w określonym czasie. Uważają też zatem, że kara za niewskazanie, komu powierzyło się auto – a obecnie jest bardzo wysoka i wynosi 8 tys. zł – jest niezgodna z konstytucją. Bo rzekomo zmusza do obciążenia samego siebie lub bliskich.

Bardzo się mylą. Od 2015 r. jest jasnym, że kara dla właściciela pojazdu za niewskazanie, komu  powierzył swój pojazd, jest zgodna z konstytucją. Rozstrzygnął to Trybunał Konstytucyjny.

Wolność do nieobciążania siebie?

Prokurator Generalny wystąpił kilka lat temu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kierowcy, który został ukarany za to, że nie wskazał CANARD, kto jeździł jego samochodem w czasie, gdy ten pojazd uchwycił fotoradar. Prokurator uznał, że kara grzywny za niewskazanie, komu się powierzało auto, jest sprzeczna z konstytucją. Jego zdaniem godziła w prawo do nie obciążania samego siebie (lub bliskich).

Chodziło więc o słynny art. 96 Kodeksu Wykroczeń:

Art. 96. [Dopuszczenie do prowadzenia pojazdu wbrew wymaganiom]

§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojazdem.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Trybunał: nie przyznajesz się do wykroczenie, masz tylko powiedzieć, kto kierował

Trybunał Konstytucyjny w 2015 r. wydał w tej sprawie wyrok (syg. akt K 3/13). Uznał, że kara grzywny dla właściciela pojazdu za niewskazanie, kto kierował pojazdem, nie jest sprzeczna z konstytucją.

Zdaniem TK grzywna nie godzi w prawo do nieobciążania siebie lub bliskich, ponieważ chodzi o obowiązek wskazania, komu posiadacz powierzył pojazd do kierowania w określonym czasie, a nie o obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa czy tym bardziej wykroczenia. Prościej mówiąc: wskazanie, kto w określonym czasie kierował pojazdem nie przesądza o odpowiedzialności tego człowieka za wykroczenie na drodze np. zdjęcie z fotoradaru. To dopiero trzeba będzie takiej osobie udowodnić.

” W praktyce osoba najbliższa, po powierzeniu jej pojazdu przez właściciela lub posiadacza, wcale nie musi go prowadzić czy używać. Mogą też wystąpić wskazane wyżej okoliczności, które – mimo faktycznego naruszenia przez osobę najbliższą przepisów ruchu drogowego – nie pozwolą na przypisanie jej winy” – uzasadnił TK.

Wniosek jest prosty. Jeśli jako właściciel pojazdu odmówisz CANARD, policji czy Straży Miejskiej wskazania, kto w określonym czasie kierował twoim samochodem, dostaniesz karę grzywny 8 tys. zł i na nic zda się krzyczenie „Kon-sty-tu-cja!”.

luz