Connect with us

Prawo

Jazda na suwak i korytarze życia już prawie pewne – Senat przegłosował

Opublikowano

-

Senatorowie jednogłośnie poparli dziś wprowadzenie obowiązkowej jazdy na suwak i zasady tworzenia korytarzy życia

Jazda na suwak będzie uregulowana i obowiązkowa Źródło: MI

Jazda na suwak będzie uregulowana i obowiązkowa Źródło: MI

84 głosy za, nikt przeciw – tak skończyło się dziś w Senacie głosowanie dotyczące zmiany prawa dla kierowców. Senatorowie poparli nowelizację, która wprowadzi obowiązek jazdy na suwak w przypadku, gdy jeden pas ruchu będzie się kończył. Zmiana zakłada też dokładne regulacje zobowiązujące kierowców do tworzenia korytarzy życia – czyli miejsca przejazdu dla służb, gdy po wypadku powstaje zator na drodze.

Nowelizację będzie teraz musiał jeszcze podpisać prezydent. Gdy to zrobi, nowe przepisy zaczną obowiązywać po 21 dniach od ich publikacji.

Suwak – jak to ma wyglądać?

Kierowcy dojeżdżający do miejsca, w którym kończy się jeden z pasów będą musieli zachowywać się w ściśle określony sposób. Ci, którzy jadą sąsiednim pasem ruchu do tego, na którym nie istnieje możliwość jazdy, będą zobowiązani umożliwić wjazd pojazdowi jadącemu obok. I należy to wykonywać naprzemiennie. Krótko mówiąc – jeśli pas kierowców obok się kończy, to musisz wpuścić jednego z nich na swój pas, a każdy kolejny za tobą, wpuścić musi kolejnych z pasa obok.

Polska dokładnie ureguluje też sytuację z trzema pasami ruchu – jeśli dwa skrajne z nich się kończą. Wówczas jadący środkowym pasem muszą naprzemiennie wpuszczać tych z pasów skrajnych, przy czym pierwszeństwo przed kierowcą ze skrajnego lewego pasa ma kierowca ze skrajnego prawego pasa? Łatwe?

Tak zapisano tę regulację w projekcie zmiany ustawie:

„2) w art. 22:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony, z wyjątkiem
ust. 4a i 4b.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa,
kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia utrudnienia lub miejscem zanikania pasa, umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni po którym istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.
4b. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy zarówno lewym jak i prawym skrajnym pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu utrudnień na tych pasach lub ich zanikania, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio, z tym że kierujący pojazdem znajdującym się na skrajnym prawym pasie ruchu ma pierwszeństwo przed kierującym pojazdem znajdującym się na lewym skrajnym pasie ruchu.”.

Korytarz życia – jak to ma wyglądać

W skrócie – poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo.

Tak brzmią proponowane zapisy:

„Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 1990, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności pojazdu służb ratowniczych, kierujący pojazdem:
1) poruszający się lewym pasem ruchu, na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego;
2) poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu, na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi po prawej stronie ruchu są obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kierujący pojazdem poruszający się skrajnym pasem ruchu może wjechać na pobocze lub pas rozdzielający.
4. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany, z wyjątkiem pojazdu służby lub pomocy drogowej, zabrania się korzystania z pierwszeństwa pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po swoim uprzednio zwolnionym pasie ruchu dopiero po przejechaniu tym pasem
pojazdu uprzywilejowanego”.

luz