Connect with us

Prawo

Kolizja czy wypadek drogowy? Jak je rozróżnić i jak się zachować

Wypadek drogowy i kolizja drogowa są często w języku potocznym, używane zamiennie. Ale to dwa różne pojęcia. Inaczej należy postępować w obu tych przypadkach

Opublikowano

-

Wypadek drogowy i kolizja drogowa są często w języku potocznym, używane zamiennie. Ale to dwa różne pojęcia. Inaczej należy postępować w obu tych przypadkach

Wypadek samochód Fot. rgbstock.com

Fot. rgbstock.com

Pojęcie wypadku drogowego, odmiennie od kolizji, jest określone w prawie. Art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym wspomina o uczestnictwie w wypadku drogowy, a art. 177 Kodeksu karnego o tzw. spowodowaniu wypadku. Z obu powyższych przepisów, a także utartej linii praktyki w omawianym zakresie, możemy określi następujące definicje omawianych terminów (nie bez znaczenia jest także art. 157 kk).

Wypadek – co trzeba zrobić

„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające powyżej 7 dni”.
W tym miejscu należy dodatkowo podkreślić, iż o tym, czy dane uszkodzenie ciała kwalifikuje się na „trwające powyżej 7 dni” decyduje lekarz.

W zależności od skutku wypadku, spowodowanie takiego zdarzenia drogowego, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8, a w szczególnych okolicznościach (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego czy zbiegnięcie z  miejsca zdarzenia) górna granica kary może zostać zwiększona o połowę, czyli do 12 lat.

W sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego w postaci wypadku, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia (choć nie przemieszczać pojazdów i nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku), udzielić niezbędnej pierwszej pomocy ofiarom oraz wezwać policję i odpowiednie inne służby (pogotowie, straż pożarną), a także pozostać na miejscu (w sytuacji, w której wezwanie służb wymagałoby oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce). Na żądanie osoby uczestniczącej w zdarzeniu należy podać jej swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd posiada ważną polisę OC.

Kolizja  – uszczerbek na zdrowiu nie dłużej niż 7 dni

Typem zdarzenia drogowego lżejszego w skutkach, jest kolizja. Pojęcie to jest terminem potocznym, ukutym przez praktykę podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.
I tak kolizja drogowa „to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (np. uszkodzenie pojazdu, znaku drogowego, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni”.

W tych okolicznościach, kierujący pojazdem jest obowiązany zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu lub – jeśli pojazd w wyniku kolizji zatrzymał się – usunąć go z miejsca zdarzenia, tak aby nie powodował zagrożenia lub tamowana ruchu i następnie zabezpieczyć to miejsce.
W sytuacji kolizji, podobnie jak przy zaistnieniu wypadku drogowego, na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji, należy podać jej swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd posiada ważną polisę OC.

W powyższych okolicznościach, nie ma obowiązku wzywania policji, a strony zdarzenia mogą odręcznie spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które będzie podstawą dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy.

Łukasz Hećman
autor jest prawnikiem w Kancelarii prawnej WSS