Connect with us

Prawo

Nowe stawki za badania przyszłych kierowców

Starający się o prawo jazdy będą teraz płacić stałą opłatę – 200 zł. Wprowadziło ją nowe rozporządzenie resortu zdrowia

Opublikowano

-

Starający się o prawo jazdy będą teraz płacić stałą opłatę – 200 zł. Wprowadziło ją nowe rozporządzenie resortu zdrowia

100 zł banknot wikipedia

Do tej pory lekarze mogli sami ustalać cenę badania kandydata na kierowcę. Określona była jedynie maksymalna stawka – 200 zł (za kategorie A, A1, B, B1, T, B+E) lub 250 zł (za C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E). Zmieniło to nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 20 lipca 2014 r. Od teraz badania przyszłych kierowców będą kosztowały tyle samo – nowa opłata wynosi 200 zł.

Nowe rozporządzenie wprowadziło też zmianę w dokumentach. Przed badaniem lekarz będzie musiał wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia pacjenta.

Badanie lekarskie muszą wykonać nie tylko starający się o zdobycie uprawnień, ale również ci, którzy mają okresowo ważne prawo jazdy. Badaniom podlegają też kierowcy, którzy starają się o przywrócenie prawa jazdy odebranego za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Pełna treść rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
(Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.)

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) zarządza się, co następuje:

§1.Rozporządzenie określa:
1)szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
2)zakres:
a)badań lekarskich,
b)konsultacji u lekarzy specjalistów,
c)pomocniczych badań diagnostycznych;
3)jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”;
4)wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
5)dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy;
6)podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
7)wysokość opłaty:
a)za badanie lekarskie,
b)za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§2.Osoba posiadająca skierowanie zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na to badanie.

§3.
1.Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 78 ustawy.
2.Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§4.
1.W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie:
1)narządu wzroku;
2)narządu słuchu i równowagi;
3)układu ruchu;
4)układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
5)układu nerwowego, w tym padaczki;
6)czynności nerek;
7)cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;
8)stanu psychicznego;
9)objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
10)objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;
11)stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
12)innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.
2.W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

§5.Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie:
1)narządu wzroku – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)narządu słuchu i równowagi – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, czynności nerek, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
4)układu nerwowego, w tym padaczki – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5)cukrzycy – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§6.
1.Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.
2.Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, po 12-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
3.Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki, oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, są obligatoryjne w odniesieniu do:
1)osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2)osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy;
3)kierowców, o których mowa w art. 39j ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486 i 805), zwanej dalej „ustawą o transporcie drogowym”, oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy, o których mowa w art. 39m ustawy o transporcie drogowym;
4)osób, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy.

§7.
1.Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wystawia orzeczenie lekarskie, którego wzór określają odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia.
2.Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba badana, a kopię orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badania prowadzonej w formie karty badania lekarskiego, której wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§8.Wzór pieczątki uprawnionego lekarza określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§9.Jeżeli osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami albo kierowca podlega jednocześnie badaniom lekarskim dla więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, przeprowadza się jedno badanie lekarskie obejmujące swoim zakresem wszystkie wymagania związane z tymi kategoriami.

§10.
1.Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 ustawy, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
2.Osoba zgłaszająca się na badanie lekarskie na podstawie decyzji starosty, o której mowa w art. 99 ust. 2 lit. c ustawy, przekazuje uprawnionemu lekarzowi kopię orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność.

§11.Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy, są w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez:
1)uprawnionego lekarza – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej;
2)uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy:
a)Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,
b)Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
c)Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
d)Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
e)Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
f)Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

§12.
1.Za posiadanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, uznaje się:
1)posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych oraz
2)ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie badań lekarskich kierowców.
2.Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:
1)podstaw prawnych orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami;
2)zasad orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami;
3)metodyki badań narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu nerwowego;
4)oceny fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania pojazdami w zakresie określonym w § 4 ust. 1;
5)problematyki alkoholizmu i oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu;
6)wypadkowości drogowej.
3.Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców są jednostki, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a-f.
4.Dokumentem potwierdzającym posiadanie dodatkowych kwalifikacji jest zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§13.Opłata za:
1)badanie lekarskie – wynosi 200 zł;
2)ponowne badanie lekarskie przeprowadzane w trybie, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy – wynosi 200 zł;
3)wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – wynosi 50 zł.

§14.
1.Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§15.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r.