Connect with us

Prawo

Pierwszeństwo dla pieszego jeszcze przed pasami

Do Sejmu trafił projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. Zakłada pierwszeństwo pieszego jeszcze zanim wejdzie na pasy i zadanie z pomocy medycznej na egzaminie na prawo jazdy

Opublikowano

-

Do Sejmu trafił projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. Zakłada pierwszeństwo pieszego jeszcze zanim wejdzie na pasy i zadanie z pomocy medycznej na egzaminie na prawo jazdy

Znak przejście dla pieszych w Szwecji

Znak przejście dla pieszych w Szwecji. Fot. rgbstock.com

Projekt firmowany przez posłankę PO Beatę Bublewicz z Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zakłada rewolucję w podejściu do pierwszeństwa pieszych. Dziś pojazdy muszą im ustąpić, gdy pieszy jest już na pasach lub na nie wchodzi. Nowelizacja prawa zaproponowana przez posłów Platformy wzmacnia pozycję pieszego. Zgodnie z nią kierowca musiałby ustąpić nawet, gdy pieszy dopiero oczekuje na wejście na pasy.
Zmieniłyby się dwa artykuły ustawy Prawo o ruchu drogowym:
1) w art. 13 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„1. Pieszy wchodzący na to przejście lub znajdujący się na nim ma pierwszeństwo przed pojazdem.”;
2) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który oczekuje bezpośrednio przed przejściem na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni lub znajduje się na przejściu.” ;

Posłowie jednocześnie chcą, by w części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kandydaci wykazali się umiejętnościami niesienia pierwszej pomocy. Podkreślają w uzasadnieniu zmiany, że w przypadku poszkodowanych w wypadkach reanimacja może być skuteczna, gdy nastąpi do 4 minut od zdarzenia. Tymczasem fachowa pomoc często zjawia się na miejscu wypadku później.
W związku z tą propozycją proponują następujące zmiany w ustawie o kierujących pojazdami:
a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) części praktycznej sprawdzającej umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej, przeprowadzanej przy użyciu manekina typu fantom oraz defibrylatora.”
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Część praktyczna egzaminu państwowego sprawdzająca umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej jest przeprowadzana na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub innej placówki posiadającej odpowiednie wyposażenie – w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt 3 przez lekarza lub ratownika medycznego.”

Nowelizacja zobowiązywałaby też Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do przeprowadzenia specjalnej kampanii społecznej związanej ze zmianą pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed wejściem na pasy.

ki