Connect with us

Społeczeństwo

WORD w Poznaniu oferuje pracę dla egzaminatora

Opublikowano

-

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu szuka pracownika
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu Źródło: WORD w Poznaniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu Źródło: WORD w Poznaniu

Ogłoszenie o pracę dla egzaminatora

Stanowisko pracy: egzaminator przeprowadzający egzaminy kandydatów na kierowców.

Lokalizacja: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu przy ul. Wilczak 53

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Wynagrodzenie: zgodnie z tabelą zaszeregowania określoną w rozporządzeniu Ministra Transportu z 11 października 2007r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz.U. nr 197 z 2007r. poz.1437) miesięczne, dodatek za staż pracy.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny, możliwość zatrudnienia na czas określony i nieokreślony.

Praca zmianowa: 7.00-15.00, 13.00-21.00.

Opis firmy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego od 1 lipca 1998r. organizuje państwowe egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. WORD prowadzi także działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym. Organizuje szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz kursy reedukacyjne.

Opis stanowiska: przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców.

Wymagania:
– wykształcenie: średnie lub wyższe
– kandydat/kandydatka posiada uprawnienia egzaminatora prawa jazdy
– wpisany/a do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
– bardzo dobra znajomość przepisów prawa dot. egzaminowania kierowców oraz ruchu drogowego

Oświadczenie kandydata/kandydatki o tym, że nie jest skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za:
– przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
-przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
– przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
– prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
– przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
– przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

– dyspozycyjność
– wysoka kultura osobista
– umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
– odporność na stres
– odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
– motywacja do pracy
– umiejętność analitycznego myślenia
– komunikatywność i opanowanie

WORD Poznań oferuje:
– stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
– świadczenia socjalne

Zgłoszenia:
– list motywacyjny,
– CV,
– kopie świadectw pracy,
– kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę egzaminatorów,
– kopia zaświadczenia posiadanych uprawnień,
– oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych są zawarte szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO; w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez WORD w Poznaniu, należy umieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez WORD przez okres najbliższych 6 miesięcy;

Kontakt mailowo: sekretariat@word.poznan.pl