Connect with us

Rozmaitości

Kto może dokonać wpisu w księdze wieczystej

Opublikowano

-

Wpis w księdze wieczystej oznacza wprowadzenie do niej informacji o zmianie stanu prawnego nieruchomości. Jednak nie każdy jest uprawniony do złożenia w sądzie wniosku o taki wpis
Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego wniosek o wpis może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W niektórych sprawach wniosek może złożyć uprawniony organ. Czasami wpis dokonywany jest z urzędu przez sąd (na przykład w przypadku zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis w przypadku nabycia nieruchomości, nabycia spadku, sprostowania albo aktualizacji księgi wieczystej, na przykład, gdy znajdują się tam omyłkowo wpisane dane, w razie podziału nieruchomości, ustanowienia hipoteki, służebności, a także ustania hipoteki oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Aktualnie w większości z opisanych sytuacji w imieniu właściciela wniosek składa notariusz. Umieszcza on wniosek wieczystoksięgowy, a więc wniosek o wpis skierowany do sądu rejonowego, w akcie notarialnym, w którym zawarta jest dokonywana czynność prawna i pobiera stosowną opłatę. Notariusz składa wniosek do sądu drogą elektroniczną, stąd czas jego złożenia obecnie jest znacznie skrócony.

Poza właścicielem nieruchomości, wpisu w księdze wieczystej może dokonać użytkownik wieczysty. Może on na przykład złożyć wniosek o wpisanie lub wykreślenie swojego prawa, czy zmianę osoby użytkownika wieczystego. Inna osobą, która może złożyć do sądu wniosek, jest wierzyciel, któremu przysługuje prawo do wpisu do księgi wieczystej. Będzie to na przykład bank w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zawiera umowę kredytu i ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Bank jest wówczas wierzycielem, a właściciel nieruchomości – jego dłużnikiem. Zawsze możliwość złożenia wniosku o wpis ma również osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić. Będzie tak w przypadku umowy dożywocia, gdzie osoba, na rzecz której ustanowiono dożywocie, może ubiegać się o jego wpis do księgi wieczystej.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej, w tym wykreślenia, wymaga złożenia odpowiedniego wniosku na urzędowym formularzu w dziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, a także uiszczenia opłaty od złożonego wniosku. Wysokość opłat różni się w zależności od tego, czego dotyczy wniosek.

Informację, czy wpis został już dokonany, można kontrolować poprzez przeglądanie wyszukiwarki ksiąg wieczystych na stronie internetowej Elektroniczne Księgi Wieczyste prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie można jednak odnaleźć tam księgi wieczystej po adresie albo księgi wieczystej po numerze działki. Należy zatem posiadać numer księgi wieczystej, którą chce się przeglądać.

Artykuł sponsorowany