Connect with us

Rozmaitości

Ulga prorodzinna, a rodziny rozdzielone

Opublikowano

-

Ulga prorodzinna jest jednym z najczęściej stosowanych odliczeń w polskim prawie podatkowym z zakresie PIT. Nie każda jednak rodzina funkcjonuje tak samo, zdarzają się rozstania rozwody, dzieci wychowujące się w więcej niż jednym domu (po rozstaniu rodziców). Jak więc w takich wypadkach skorzystać z ulg prorodzinnych? Warto znać warunki, na zasadzie których można z nich skorzystać oraz na co uważać w zakresie wypełniania deklaracji

Fot. mat. reklamodawcy

Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej

Każde dziecko do pełnoletności pozostaje pod opieka i władzą rodzicielska opiekunów. Przysługuje ona obojgu rodzicom bez względu na to czy pozostają oni w związku małżeńskim. Władza ta może w niektórych sytuacjach zostać ograniczona lub nadana poprzez Sąd. W przypadku związku poza małżeńskiego nie mamy wątpliwości kto jest matka w myśl prawa, jednakże przy definicji ojca często pojawiają się dylematy. Według ustawy polskiej ojcem dziecka jest ten, który dziecko uznał, a w przypadku sądowego ustalenia małżeństwa przysługuje ojcu, gdy przyzna ją sąd.

Władzę rodzicielską posiada wyłącznie rodzic posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia takiej zdolności władza wygasa, a pełna władza rodzicielska należy wtedy do drugiego rodzica w pełnym wymiarze. Władza rodzicielska ustaje w związku z zaistnieniem zdarzeń faktycznych takich jak śmierć, osiągnięcie pełnoletności, a także zawarcie przez dziecko małżeństwa.

I to od tych definicji opieki i władzy rodzicielskiej należy wychodzić przy ocenie praw do ustalania ulgi na dzieci.

Małoletni oraz inne dzieci

Warto pamiętać iż zgodnie z definicja ulgi na dziecko, inaczej zwanej ulgą prorodzinna odliczenie jakichkolwiek kwot dotyczy małoletnich – tak więc dzieci do 18 roku życia, jednakże istnieją wyjątki od tej reguły takie jak nauka dziecka ( wtedy przysługuje nam ona do 25 roku życia, pod pewnymi warunkami) lub niepełnosprawność, otrzymywanie renty czy zasiłku (bez granic wiekowych). Ważne jest również określenie czy podatnik sprawował faktyczną władzę rodzicielska, funkcje opiekuna czy funkcje rodzinny zastępczej nad dzieckiem, na które chce ta ulgę wykorzystać.

Ustawodawca przewiduje które rodzaje szkół zalicza na poczet korzystanie z tej ulgi. Mowa tu między innymi o szkołach wyższych – studia licencjackie, magisterskie, liceum, technikum oraz o szkole zawodowej.

Jednakże warto pamiętać ze do 26 roku życia nasze dzieci mogą korzystać z ulgi podatkowej, jeśli ich przychody w roku podatkowym nie przekraczają 85 528 złotych.

Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

Podział pomiędzy rodzicami

Odliczenie ulgi dotyczy obojga rodziców, opiekunów czy rodziców zastępczych którzy pozostają w związku małżeńskim. Kwotę całej ulgi mogą podzielić według swojej preferencji w dowolnych ilościach. W związku z tym ulgę może wykorzystać jeden rodzic, mogą się oni podzielić po równo lub w nierównych częściach. Jeśli natomiast tego nie zrobią, stosowana będzie zasada proporcji równościowej lub proporcji w stosunku do faktycznego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Opiekunowie prawni, a prawa do ulgi

Wielu osobom kłopot przysparza zdefiniowanie słowa opiekun prawny, jednakże zgodnie z prawną definicją opiekun prawny to osoba zobowiązana do dbałości, troski i ochrony małoletniego. Opiekę tę ustala Sąd Rodzinny lub Opiekuńczy. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie żyją, są nieznani, wystąpiły okoliczności, w których rodzice dziecka utracili władze rodzicielską, zostali jej pozbawieni lub utracili zdolność do czynności prawnych. Tacy opiekunowie ustaleni przez sąd, po spełnieniu innych wymogów będą korzystać z ulgi na dzieci.

Artykuł sponsorowany