Connect with us

Prawo

Szkoda majątkowa – co warto wiedzieć?

Opublikowano

-

Każdego dnia zawieramy liczne umowy, korzystamy z różnorodnych usług, a także uczestniczymy np. w ruchu drogowym. Ryzyko wystąpienia szkody majątkowej jest zatem naprawdę wysokie. Tym bardziej, że szkoda może powstać również bez zawarcia umowy – na skutek niedozwolonego działania lub zaniechania osoby trzeciej. Szkoda majątkowa, będąca naruszeniem interesów ekonomicznych jednostki lub organizacji, może przybierać różne formy, choć najczęściej dotyczy utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Zrozumienie tego, czym jest szkoda majątkowa, jakie prawa przysługują poszkodowanym oraz jakie kroki należy podjąć w celu dochodzenia roszczeń, jest istotne zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Co warto wiedzieć o uszczerbku na mieniu? Zachęcamy do lektury!
Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

Szkoda majątkowa

Szkoda majątkowa to termin, który odnosi się do uszczerbku w sferze ekonomicznej, jakiemu ulega osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Jest to sytuacja, w której dochodzi do realnego zmniejszenia wartości majątku, co może być wynikiem różnych zdarzeń, takich jak wypadki, awarie, działania osób trzecich (zniszczenie mienia nieumyślne lub umyślne) czy też zdarzenia losowe.

W praktyce, szkoda majątkowa obejmuje zarówno straty bezpośrednie, jak i pośrednie. Straty bezpośrednie to takie, które można bezpośrednio przypisać zdarzeniu powodującemu szkodę, na przykład koszty naprawy lub wymiany zniszczonych przedmiotów. Straty pośrednie, często określane jako utracone korzyści, to takie, które wynikają pośrednio z zaistniałego zdarzenia, na przykład utracone dochody z powodu niemożności prowadzenia działalności gospodarczej.

Istotnym aspektem szkody majątkowej jest jej wymierność, co oznacza, że musi być ona wyrażona w pieniądzu. To umożliwia dokładne oszacowanie strat i stanowi podstawę, do dochodzenia odszkodowania lub rekompensaty. Warto zaznaczyć, że szkoda majątkowa różni się od szkody niemajątkowej, która odnosi się do uszczerbku na zdrowiu, cierpieniu fizycznym czy psychicznym, nie dając się bezpośrednio przeliczyć na wartość pieniężną.

Uprawnienia poszkodowanego

Pierwszym i podstawowym uprawnieniem poszkodowanego, jest prawo do dochodzenia odszkodowania. Odszkodowanie to rekompensata finansowa, mająca na celu pokrycie strat bezpośrednich i pośrednich wynikających ze szkody majątkowej.

Poszkodowany ma również prawo do złożenia wniosku o zadośćuczynienie, jeśli w wyniku zdarzenia doznał również szkody niemajątkowej, na przykład cierpienia fizycznego czy psychicznego. W takim przypadku, zadośćuczynienie ma charakter rekompensaty za doznane krzywdy, które nie mają bezpośredniego wymiaru materialnego.

Kolejnym, ważnym uprawnieniem jest prawo do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z procesem dochodzenia odszkodowania. Obejmuje to na przykład koszty związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, opinii biegłych czy koszty reprezentacji prawnej kancelarii odszkodowawczej.

Warto również wspomnieć o prawie do odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania. Jeśli strona zobowiązana do wypłaty odszkodowania opóźnia się z jego realizacją, poszkodowany może naliczać odpowiedne odsetki, od kwoty należnego odszkodowania, licząc od dnia wystąpienia szkody lub od innego terminu określonego przepisami prawa.

Zaniżone odszkodowanie lub nieadekwatne do poniesionej szkody daje poszkodowanemu prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela lub innego podmiotu. W takim przypadku może złożyć wspomniane odwołanie lub pozew do sądu.

Jak udowodnić wysokość szkody majątkowej?

Aby udowodnić wysokość szkody majątkowej, należy zgromadzić odpowiednie dowody i dokumentację, związaną bezpośrednio ze szkodą. Wśród dokumentów warto wymienić: faktury, rachunki, wycenę uszkodzenia lub zniszczenia mienia sporządzoną przez biegłych lub rzeczoznawców, a także dokumentację fotograficzną uszkodzeń. Te dokumenty stanowią podstawę do wykazania bezpośrednich kosztów naprawy, wymiany uszkodzonych przedmiotów czy innych wydatków poniesionych w związku ze szkodą.

Ważnym elementem jest również udokumentowanie wszelkich dodatkowych kosztów, które poszkodowany musiał ponieść w wyniku szkody. Mogą to być, na przykład, koszty wynajmu tymczasowego sprzętu, a nawet innego mieszkania, np. w przypadku, gdy poszkodowany chce ubiegać się o odszkodowanie za zalanie mieszkania czy odszkodowanie za grzyb w mieszkaniu.

W niektórych przypadkach konieczne może być także uzyskanie opinii biegłych, którzy ocenią wysokość szkody, zwłaszcza gdy dotyczy ona skomplikowanych kwestii technicznych czy ekonomicznych. Opinia biegłego może być decydującym dowodem w sprawie.

Warto również pamiętać, że w procesie udowadniania szkody majątkowej, istotna jest rzetelność i kompletność zgromadzonych dowodów. Każda szkoda powinna bowiem być dokładnie udokumentowana i, jeśli to możliwe, udowodniona – odpowiednimi zaświadczeniami czy ekspertyzami.

Profesjonalna pomoc kancelarii odszkodowawczej

Chcąc uzyskać odszkodowanie za zniszczenie mienia lub inną szkodę materialną warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Kancelaria adwokacka Michała Sochańskiego oferuje kompleksowe wsparcie w tej dziedzinie, pomagając klientom na każdym etapie procesu dochodzenia odszkodowania. Zespół kancelarii specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o odszkodowanie oraz pozwów, efektywnie negocjuje z ubezpieczycielami, a także świadczy pomoc w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Dzięki doświadczeniu i fachowej wiedzy, kancelaria adwokacka Michała Sochańskiego jest w stanie skutecznie prowadzić sprawy o odzyskanie odszkodowania, zapewniając klientom profesjonalną reprezentację na każdym etapie – od początkowych negocjacji, aż po ewentualne postępowanie sądowe. Wybór takiej pomocy prawnej zwiększa szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy i uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty za poniesione straty.

Podsumowanie

Szkoda majątkowa to ubytek w stanie majątkowym, który może przybrać formę strat bezpośrednich lub pośrednich. Wartość szkody jest wymierna i musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych, co umożliwia dochodzenie odszkodowania. Poszkodowani mają prawo do rekompensaty finansowej, zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe, a także do zwrotu kosztów związanych z procesem dochodzenia roszczeń oraz odsetek. Ważne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji i dowodów, które są niezbędne do udowodnienia wysokości szkody. W przypadkach skomplikowanych, pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, takiej jak kancelaria adwokacka Michała Sochańskiego, może okazać się nieoceniona. Dzięki temu możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty.

Artykuł sponsorowany

Reklama