Connect with us

Społeczeństwo

Rząd zmniejsza kary dla piratów drogowych. Tajemniczy dopisek w projekcie „LEX UBER”

Opublikowano

-

  • Dzięki zaostrzeniu kar dla piratów drogowych w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło aż o tysiąc mniej osób i pierwszy raz liczba zabitych spadła poniżej 1900.
  • Kluczowym było m.in. podniesienie liczby punktów karnych za wykroczenia; wydłużenie do 2 lat czasu, po którym kasują się punkty karne i likwidacja „kursów” w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, dzięki którym raz na pół roku za niedużą opłatą piraci mogli kasować 6 punktów karnych.
  • Po cichu wprowadzono poprawkę do zupełnie innego projektu sejmowego, która znów uruchomi dla piratów drogowych „kursy” kasujące punkty karne za pieniądze. Punkty mają się też kasować jak dawniej – po roku. To poważne uderzenie w bezpieczeństwo Polaków na drogach
Pomiar prędkości policyjnym radarem Fot. Policja

Pomiar prędkości policyjnym radarem Fot. Policja

Wczoraj w Sejmie posłowie na Komisji Infrastruktury zajmowała się projektem prawa, który ma zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z taksówek na aplikacje. To efekt przestępstw, których dopuszczają się kierowcy taksówek zamawianych przez Internet – dochodziło w nich m.in. do gwałtów na kobietach.

Projekt zmian prawa, których domagała się m.in. organizacja Miasto Jest Nasze, zakłada lepszą weryfikację kierowców takich przewozów. Przedsiębiorca zatrudniający kierowców w taksówkach na aplikację będzie musiał szczegółowo sprawdzać ich tożsamość i nawet wykonywać zdjęcia wizerunku ich twarzy.

Nowelizacja zniesie też opłaty ewidencyjne za sprawy związane z rejestracją pojazdów (m.in. za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenie czasowe, zalegalizowanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników, nalepkę kontrolną, prawo jazdy, kartę kwalifikacji kierowcy). Nie będzie również opłat ewidencyjnych w związku z przeprowadzeniem badania technicznego i odnotowaniem odczytu drogomierza pojazdu po jego wymianie.

Ktoś w Sejmie dopisał ulgę dla piratów drogowych

Niespodziewanie w tym projekcie nowelizacji wczoraj ktoś (nie ma jeszcze stenogramu z prac komisji z tego dnia) dopisał punkt, który zmniejszy sankcje piratom drogowym i da ponownie zarabiać Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego na organizowaniu dla nich kursów.

W druku nr 3049, który do Sejmu został wysłany przez rząd (podpisał go premier Mateusz Morawiecki) nie było ani słowa o punktach karnych za wykroczenia drogowe i sposobach ich przedawniania się czy likwidacji za opłatą. Takie zapisy pojawiły się już jednak w druku nr 3121 czyli w „Sprawozdaniu Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3049)”. Ten dokument, przesłany do Sejmu, podpisali wczoraj posłowie Jerzy Polaczek (PiS) oraz Paweł Olszewski (KO).

W dokumencie Komisji Infrastruktury – który niebawem stanie na drugim czytaniu w Sejmie – znalazła się propozycja, której nikt publicznie nie konsultował. To przywrócenie automatycznego kasowania punktów karnych nie po dwóch latach od momentu zapłacenia mandatu, ale – jak to było przed uderzeniem w piratów drogowych – po roku.

Najbardziej kontrowersyjna poprawka dotyczy jednak sprawy, w której dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego lobbowali w Ministerstwie Infrastruktury od wielu miesięcy. Bowiem od 1 stycznia 2022 r. WORD-y straciły wpływy od piratów drogowych, którzy stawiali się tam na pogadankach prowadzonych przez emerytowanych policjantów i byłych egzaminatorów. Często nawet nie musieli już przychodzić osobiście, tylko „uczestniczyli” w wysłuchiwaniu takich pogadanek online. Za opłatą ok. 300 zł raz na pół roku w ten sposób usuwali ze swojego konta 6 punktów karnych i odsuwali groźbę utraty uprawnień i skierowania na egzamin sprawdzający.

Tak wygląda dopisany w Sejmie do „LEX UBER” artykuł dotyczący punktów karnych i kursów redukujących punkty karne (podkreślenia od redakcji):

Art. 7. W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715) w art. 17:

1) w ust. 1:

a) w zdaniu pierwszym wyrazy „pojazdami silnikowymi oraz motorowerami” zastępuje się wyrazami „pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami”,

b) w zdaniu drugim wyrazy „pojazdem silnikowym lub motorowerem” zastępuje się wyrazami „pojazdem silnikowym, motorowerem lub tramwajem”;

2) w ust. 2 i 3 wyrazy „2 lat” zastępuje się wyrazami „1 roku”;

3) uchyla się ust. 6;

4) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6f w brzmieniu:

6a. Osoba wpisana do ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

6b. Szkolenie organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na warunkach, w sposób i według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

6c. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 6a, wydając uczestniczącej w nim osobie zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego niezwłocznie przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6d. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Nie odejmuje się punktów przypisanych naruszeniu, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, o której mowa w ust. 3, jeżeli do dnia przestawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.

6e. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

6f. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.”;

5) w ust. 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) warunki i sposób oraz program szkolenia, o którym mowa w ust. 6a;

6) wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 6a.”

Łukasz Zboralski